Pobediti multipli mijelom

Septembar je mesec posvećen podizanju svesti o malignim bolestima krvi sa ciljem da se javnost upozna sa ovim oboljenjima, njihovom težinom i posledicama, kao i na koji način se može unaprediti nega i lečenje bolesnika.

– Aktiv za multipli mijelom Srpskog lekarskog društva želi da skrene pažnju na multipli mijelom, drugi po učestalosti rak krvi, sa preko  500 novodijagnostikovanih bolesnika svake godine u Srbiji, pri čemu je 40 odsto obolelih mlađe od 65 godina, odnosno, radno sposobna populacija – navodi prof. dr Jelena Bila, predsedavajuća Aktiva za multipli mijelom Srpskog lekarskog društva. -Multipli mijelom je maligna bolest koštane srži koja zahvata krvnu lozu odgovornu za imunitet i odbranu od infekcija i drugih tumora. Ova bolest skraćuje životni vek i negativno utiče na kvalitet života obolelih, na radno i socijalno funkcionisanje.

– U multiplom mijelomu dolazi do nekontrolisanog umnožavanje plazmocita – belih krvnih zrnaca u koštanoj srži, čija je normalna funkcija da luče antitela tzv. imunoglobuline i na taj način štite organizam od infekcija i nastanka tumora. Umesto toga, u multiplom mijelomu se, uz nekontrolisano umnožavanje malignih plazmocita, stvaraju velike količine nefunkcionalnih imunoglobulina, dovodeći do anemije, oštećenja bubrežne funkcije, infekcija, oštećenja kostiju i preloma, kao i hroničnog bola. Bolesnici sa multiplim mijelomom imaju oslabljen imuni sistem i osetljivi su na infekcije – objašnjava doc. dr Olivera Marković, načelnica Odeljenja za hematologiju KBC „Bežanijska kosa“. – Veoma je važno da se multipli mijelom otkrije na vreme i da se krene sa adekvatnim lečenjem kako bi se sprečile komplikacije bolesti. Preporučuje se da se jednom do dva puta godišnje urade laboratorijske analize krvi, pri čemu izražena anemija, povišene vrednosti ukupnih proteina, povišena sedimentacija i nalaz oslabljene bubrežne funkcije, uz nespecifične simptome kao što su zamor, malaksalost, bol u kostima, učestale infekcije, mogu ukazivati na multipli mijelom i tada izabrani lekar u domu zdravlja treba da uputi pacijenta hematologu na dalje analize i preglede.

– Osnovni ciljevi lečenja multiplog mijeloma su postizanje dobro kontrolisanog hroničnog stanja i kvalitetan životni vek jednak sa prosečnom dužinom života opšte ljudske populacije, što se postiže primenom efikasnih i bezbednih novih terapijskih modaliteta. U terapiji multiplog mijeloma je ostvaren veliki napredak poslednjih petnaest godina, uz mogućnost izlečenja kod 15 procenata bolesnika. Potreba za dostupnošću visoko efikasnih savremenih lekova je velika, posebno kada se govori o bolesnicima kojima se bolest vratila, odnosno koji su u relapsu bolesti. Oko 30 odsto obolelih ima bolest visokog rizika i njima je u našoj zemlji potrebno omogućiti lečenje novim terapijama, inovativnog mehanizma delovanja, koje u kombinaciji sa već dostupnim lekovima odlažu vreme do pogoršanja i progresije bolesti i značajno produžavaju životni vek u odnosu na trenutno dostupne terapije, uz očuvanje kvaliteta života i postizanje socijalnog i radnog funkcionisanja. Savremene terapije su standard u lečenju mijeloma u Evropi, a dostupne su i u zemljama regiona – naglašava prof. dr Jelena Bila. – S obzirom da Republički fond za zdravstveno osiguranje poslednjih godina ulaže napore i sredstva da se onkološkim bolesnicima obezbede savremene, efikasne terapije, mi se nadamo i očekujemo da će uskoro i oboleli od multiplog mijeloma dobiti inovativne visoko efikasne i bezbedne lekove, koji će značajno unaprediti lečenje i produžiti život, uz očuvan kvalitet života i funkcionisanje – zaključila je prof. dr Bila.