Povećati dostupnost preventivnih lekova protiv HIV infekcije

Povećanjem dostupnosti lekova koji preventivno štite od HIV infekcije pre i nakon potencijalnog izlaganja
virusu značajno bi uticalo u borbi protiv njenog širenja, jedan je od zaključaka Okruglog stola “Nove
perspektive prevencije i lečenja HIV infekcije” održanom u Beogradu. Na ovom skupu koji je organizovao
Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje – Potent stručnjaci iz Evrope i regiona razmenili
su iskustva i dobre prakse sa lekarima, farmaceutima, predstavnicima institucija i nevladinih organizacija
u Srbiji – ključnim akterima u sprovođenju “Strategije za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Srbiji
2018-2025.”
Na skupu je zaključeno da bi povećana dostupnost lekova koji preventivno štite od HIV infekcije (PrEP i
PEP) kroz pokrivanje troškova njihove upotrebe od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
značlio veliki korak u borbi protiv HIV-a, ali i uštedelo ogromna sredstva koja se izdvajaju za doživotno
lečenje HIV infekcije. PrEP treba da bude lako dostupan korisnicima, bez uputa, u ustanovi koja je
senzibilisana za rad sa osetljivim populacijama i čije su usluge prilagođene potrebama korisnika, kao što
su radno vreme i minimalno zadržavanje.
Na skupu je rečeno da bi trebalo razmotriti i mogućnost izdavanja PrEP-a i vršenje zdravstvenog
monitoringa u nevladinim organizacijama po uzoru na Španiju, budući da se ovaj model pokazao kao
najefikasniji i najjeftiniji.
Na skupu je rečeno i da je neophodno da i nove terapije za HIV nađu na pozitivnoj listi Fonda, kako bi se
za svakog pacijenta našla adekvatna terapija, sprečio brži razvoj komorbiditeta i unapredio kvalitet života
osoba koje žive sa HIV-om. Potrebno je uvoditi novu dijagnostiku na Infektivnim klinikama i razvijati
integrisani multidisciplinarni pristup lečenju, u čijem će centru biti pacijent, njegove potrebe i kvalitet
života.
Borba protiv stigme i diskriminacije u zdravstvu mora biti odlučnija. Potrebno je doneti Protokol za
zdravstvene delatnosti po uzoru na Sloveniju i druge Evropske zemlje u kojima će jasno biti definisano
postupanje prema pacijentima i prema lekarima koji žive sa HIV-om.